Voorwaarden

Wij verhuizen u professioneel en zo efficiënt mogelijk. Om dit mogelijk te maken hebben wij een aantal algemene voorwaarden om uw verhuizing succesvol en naar wens te laten verlopen.

Definities:

Onder opdrachtnemer en/of Amsterdam Movers wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan:  “Amsterdam Movers”, tenzij in deze Algemene Voorwaarden anders wordt aangegeven.

Opdrachtgever: hieronder wordt verstaan de Opdrachtgever alsmede de eventuele vertegenwoordiger van de Opdrachtgever, contactpersoon opgegeven namens Opdrachtgever en concern namens welke de Opdrachtgever de diensten aanvraagt/boekt. Tevens  drukt op de aangegeven persoon een betalingsverplichting en dient deze de vergelijkbare/aanverwante werkzaamheden, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van Opdrachtgever te mogen dragen.

Schriftelijk: hiermee wordt tevens een digitaal bericht bedoeld.

 1. Bij takelen is het noodzakelijk dat wij bij de hijsbalk kunnen, dit is uw verantwoordelijkheid.
 2. Takelen is altijd op eigen risico. Alle schades ten gevolge van takelen zijn volledig voor rekening van de Opdrachtgever. Bij het gebruik van verhuisliften is uw inboedel wel verzekerd.
 3. De inboedel van de Opdrachtgever dient transportwaardig verpakt te zijn (behalve bij Full-Service).
 4. De inhoud van een verhuisdoos dient zodanig ingepakt te zijn dat losse items elkaar niet kunnen beschadigen. Ook dienen lades en/of deuren te zijn geborgd. Waar nodig dienen breekbare delen afdoende beschermd te zijn. De Opdrachtnemer biedt hiervoor een scala aan inpakmateriaal aan op haar website.
 5. De Opdrachtgever dient zorg te dragen voor voldoende parkeerruimte voor de verhuiswagens en aanhangers. Als u voldoende parkeerplek heeft vrijgehouden blijft het de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om voldoende parkeergeld te betalen. De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van een ontheffing ligt bij de Opdrachtgever tenzij deze op uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer aangevraagd moet worden. Er dient ten alle tijden parkeergeld te worden betaald, ook als er een ontheffing is afgegeven door de gemeente. Wanneer er geen ontheffing is aangevraagd zijn alle eventuele voortvloeiende kosten hiervan voor de rekening van de Opdrachtgever.
 6. De Opdrachtgever, dan wel de aangegeven contactpersoon dient over voldoende betalingsmogelijkheden te beschikken om het totaal honorarium van de verhuizing te voldoen, de verhuizers aan te sturen/te instrueren waar nodig en draagt volledige verantwoordelijkheid.
 7. De Opdrachtgever dient bij de gehele verhuizing aanwezig te zijn om de veiligheid van de goederen te waarborgen. Items van extreme waarde dienen te allen tijde in het bezit van de Opdrachtgever te blijven. De opdrachtgever dient bij het inladen/uitladen te controleren of alle items ingeladen/verhuisd zijn. Indien er items achterblijven op het beginadres zijn wij daar niet aansprakelijk voor.
 8. Bij windsnelheden van meer dan 60km/uur of andere weersomstandigheden die het uitvoeren van de verhuizing gevaarlijk maken behoudt de Opdrachtnemer zich het recht verhuizingen te verplaatsen naar een andere datum.
 9. Alle dozen moeten goed gesloten zijn, deuren van kasten moeten op slot zijn en losse planken moeten uit de kasten gehaald worden teneinde schade tijdens het transport te beperken (behalve bij Full-Service).
 10. Alle kostbaarheden zoals juwelen, geld etc. dienen te allen tijde onder toezicht van de Opdrachtgever blijven.
 11. Demontage en montage van meubels dient de Opdrachtgever op voorhand te melden en geschiedt te allen tijde op eigen risico van de Opdrachtgever.
 12. Met betrekking tot gas en elektra voert de Opdrachtnemer ontkoppel/aansluit werkzaamheden enkel op eigen risico uit. De Opdrachtnemer kan wasmachines en elektra enkel ontkoppelen en niet aansluiten. Het ontkoppelen van een wasmachine of elektronische apparaten is altijd op eigen risico. De Opdrachtnemer boort geen gaten in muren. Deze beperkingen zijn ook van toepassing op onze Full Service verhuizingen.
 13. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toegang tot de verhuishaak.
 14. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een vrije doorgang voor de gehele inboedel die verhuisd dient te worden. Dit geldt op alle adressen die de Opdrachtnemer namens Opdrachtgever aandoet.
 15. Adreswijzigingen kunnen enkel via het aanvraagformulier dan wel schriftelijk voor aanvang van de verhuizing aan de Opdrachtnemer worden gemeld. De prijs- en tijdsindicatie zoals verschaft en geaccepteerd is niet langer van kracht indien de Opdrachtnemer namens Opdrachtgever niet vooraf bekende adressen aandoet. Opdrachtgever accepteert hiermee alle (voortvloeiende) financiële gevolgen.
 16. Trapportalen, inclusief overloop, dienen volledig vrij gemaakt te zijn voor aanvang van de verhuizing.
 17. Voor het gebruik van de verhuislift dienen kozijnen vrij gemaakt te zijn en moeten ramen volledig open kunnen. Indien dit niet het geval is, accepteert Opdrachtgever volledige aansprakelijkheid voor eventuele schade aan kozijnen en/of ramen.
 18. Bij gebruik/bestelling geeft Opdrachtgever akkoord voor het plaatsen van de verhuislift tegen het gebouw. Indien Opdrachtgever ervoor kiest de Opdrachtnemer de desbetreffende situatie niet te laten bezichtigen, vrijwaart Opdrachtnemer zich van alle eventuele schade aan het gebouw door het gebruik van de verhuislift en/of het uitvoeren van de werkzaamheden.
 19. De Opdrachtnemer kan de ramen, waar nodig, voor u (de)monteren. Dit dient voor aanvang van de verhuizing schriftelijk gemeld te zijn bij de Opdrachtnemer. 
  (De)montage van ramen en/of deuren geschiedt te allen tijde op eigen risico van Opdrachtgever.
 20. De Opdrachtnemer is bevoegd een opdracht te weigeren, eventueel zonder opgave van redenen.
 21. Er dient direct na de verhuizing contant of per pin afgerekend te worden, tenzij vooraf anders overeengekomen.
 22. U betaalt altijd voor de daadwerkelijk gemaakte uren. Mochten wij korter of langer bezig zijn dan gepland, dan wordt het uiteindelijke totaalbedrag hierop aangepast.
 23. Particulieren kunnen niet per factuur betalen.
 24. Bedrijven kunnen in overeenstemming met de Opdrachtnemer per factuur betalen, waarbij de Opdrachtnemer voorafgaand aan de verhuizing een KvK-uittreksel en kopie ID bewijs van Opdrachtgever of gemachtigde ontvangt.
 25. Voor elke verhuizing wordt een minimum van 3 uur gerekend.
 26. Buiten Amsterdam wordt er tot terugkeer gerekend. Indien uw begin- en/of eindadres zich buiten Amsterdam bevindt zal de verhuizing starten en/of eindigen vanaf het vertrek en/of terugkomst van het gehele verhuisteam. Binnen Amsterdam wordt maximaal 30 minuten gerekend voor zowel de voorrijtijd als terugrijtijd.
 27. Indien een item een bovengemiddelde waarde of disproportionele waarde heeft dient dit schriftelijk voor aanvang van de verhuizing te worden gemeld. Voorbeelden zijn; kostbare kunstwerken, (kostbare) design meubelstukken of erfstukken met hoge emotionele waarde. Indien Opdrachtgever het hiervoor genoemde verzuimt, ontneemt de Opdrachtgever de Opdrachtnemer de mogelijkheid om de juiste voorzorgsmaatregelen te treffen. Hierdoor geschiedt het vervoer van items zoals met een bovenstaand omschreven waarde automatisch op eigen risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende de bovenstaand beschreven items indien zij niet voor aanvang van de verhuizing is ingelicht
 28. Op een verhuizing dient voldoende mankrachten besteld of aanwezig te zijn waaronder minstens 1 vakkundige verhuizer.
 29. Het is de Opdrachtgever of aanverwante partijen zoals hulptroepen, ouders, familie, werkgevers of anderzijds aanverwante partijen en/of personen welke (in)direct aan de Opdrachtgever te koppelen, verboden om werknemers van de Opdrachtnemer ertoe te bewegen om een arbeidsovereenkomst, betaald werk of een andersoortige arbeidsverhouding met een andere onderneming aan te gaan of aan te bieden, met de bedoeling de werknemer middels deze andere onderneming in te lenen of betaalde arbeid te laten verrichten. Indien een partij of persoon zoals hierboven beschreven een arbeidscontract en/of betaald werk aanbied aan werknemers van Opdrachtnemer staat hier een boete op van € 10.000,00. Hiernaast wordt er een boete gerekend voor elke dag dat deze aanbieding niet is ingetrokken met schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtnemer van € 1.000,00 per dag.
 30. Zware objecten zoals (bijvoorbeeld) wasmachines dienen vakkundig met genoeg mankracht verhuisd te worden.
 31. De Opdrachtnemer behoudt zich het recht om extra hulp aan te wenden indien er een tekort aan mankracht en/of materiaal aanwezig is. De kosten die hieruit voortvloeien zijn te allen tijde voor rekening van de Opdrachtgever.
 32. In geval van schade aan een verzekerd voorwerp, voortkomend uit een gewaarborgd risico, zal de schadevergoeding door de verzekeraars verschuldigd, de herstellings- of restauratiekosten der beschadigde voorwerpen, zoals voorzien in het expertiseverslag, niet te boven gaan. Hierdoor is elke waardevermindering die de goederen, na reparatie of restauratie zouden hebben, uitgesloten van de verzekering.
 33. In geval de door onderhavige polis verzekerde voorwerpen een paar of een serie vormen verzekerd voor hun totale waarde, zal de waarde van elk voorwerp berekend worden door de totale waarde te delen door het aantal voorwerpen die het paar of de serie vormen.
 34. Indien het noodzakelijk zal blijken te zijn om voor het incasseren van de ter incasso afgegeven vordering een gerechtelijke procedure aan te vangen zullen alle kosten die verbonden zijn aan gerechtelijke procedures (zoals deurwaarderskosten, griffierechten, advocaatkosten en alle bijkomende en aanverwante kosten) komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 35. De Opdrachtnemer maakt gebruik van cookies en overige technieken zoals JavaScript en web beacons op zijn webwinkel en aanverwante sites. Omdat wij uw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van de bezoek(en) aan onze site willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij cookies gebruiken.
  Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u onze site/webwinkel gebruikt.
  Via onze website worden ook cookies van derden geplaatst. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing.
 36. In geval van schade dient de Opdrachtgever in aanwezigheid van de verhuizers deze schade te specificeren en dit schriftelijk laten vaststellen, dit moet vervolgens bevestigd te worden met een handtekening voor rechtsgeldigheid. De aansprakelijkheid vervalt na het vertrek van de verhuizers.
 37. Indien er onverhoopt schade ontstaat tijdens de verhuizing waardoor er opruimwerkzaamheden wordt vereist zijn, zal de tijd welke hiermee gepaard gaat vallen onder de totale verhuistijd en zal worden toegevoegd aan de eindafrekening.

 38. De inboedel die in de verhuiswagen wordt geplaatst, wordt uitgeladen of wordt getild door iemand anders dan een werknemer van de Opdrachtnemer is niet verzekerd. Ditzelfde geldt voor inboedel die niet door een werknemer van de Opdrachtnemer op de verhuislift wordt geplaatst óf verwijderd.
 39. De verhuislift wordt voor de duur van de klus, met een minimum van 3 uur gerekend, tenzij expliciet anders vermeld door Opdrachtnemer.
 40. De Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het verlies of diefstal van goederen van de Opdrachtgever.
 41. Het nemen van rechtsmaatregelen zal niet eerder plaatsvinden, dan nadat de schuldenaar door het incassobureau in ieder geval eenmaal schriftelijk tot betaling is gesommeerd, tenzij bijzondere omstandigheden het nemen van gerechtelijke maatregelen terstond noodzakelijk maken.
 42. Opdrachtgever mag onder geen beding aan schuldvergelijking doen. Factuur dient te allen tijde te worden vereffend, ongeacht of er schade is ontstaan. Eventuele schade dient achteraf afgehandeld te worden.
 43. Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van de producten en/of diensten alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij de Opdrachtnemer.
  De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. De Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De Opdrachtgever zal zich bij zulk dergelijk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de Algemene Voorwaarden of anderszins aan Opdrachtgever opgelegd. De Opdrachtgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.
  De Opdrachtgever zal aanduidingen van de Opdrachtnemer of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen. De Opdrachtnemer staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de Opdrachtgever te verstrekken en vrijwaart de Opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden ter zake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de Opdrachtgever in het laatstgenoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door de Opdrachtnemer geleverde producten en/of resultaten van de diensten.
 44. Indien er zich schade voordoet tijdens de verhuizing dient u deze schriftelijk aan de Opdrachtnemer te melden. Deze melding dient uiterlijk 7 dagen na de verhuizing door de Opdrachtnemer te zijn ontvangen. Dit termijn is gesteld in verband met hoeveelheid verhuizingen welke de werknemers van de Opdrachtnemer uitvoeren, na 7 dagen is het lastige specifieke details te herinneren.
  Deze schriftelijke schademelding staat los van schadeconstatering tijdens de verhuizing. Indien de schademelding na de eerder gestelde termijn door de Opdrachtnemer wordt ontvangen dient u aan te kunnen tonen dat u door overmacht hier niet eerder aan kon voldoen.
 45. Opdrachtgever dient te allen tijde aanwezig te zijn tijdens het in- of uitladen van een overslag/opslag of andere (logistieke) derde partij. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om tijdens het moment van in- of uitladen van de overslag/opslag te controleren op eventuele schades en die direct te melden. Het reclameringstermijn zoals in deze Algemene Voorwaarden is vermeld is ten tijde van het in en/of uitladen van de overslag/opslag niet van toepassing. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk wanneer een schade voortvloeit uit het in- of uitladen van een overslag/opslag. Bij een overslag/opslag hebben meerdere mensen toegang tot de desbetreffende items, daardoor kunnen schades ontstaan waar Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor is.
 46. Indien de Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn zijn schade/klacht heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij/zij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren. Met inachtneming van P. 38
 47. De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist, in geval van overmacht, staking, lock-out, brand, oorlog, mobilisatie, overstroming, andere (natuur)rampen en elke oorzaak van vertraging of externe factoren die de verhuizing niet mogelijk maken onafhankelijk van de wil van de verhuisfirma; de Opdrachtnemer
 48. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst met elkaar delen. Informatie geldt als vertrouwelijk als die als zodanig is aangeduid of als dit voortvloeit uit de aard van de betreffende informatie. De vertrouwelijke informatie zal slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor deze is verstrekt.
  Indien de Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of gerechtelijke uitspraak/bevel is gehouden vertrouwelijke informatie prijs te geven, is de Opdrachtnemer niet gehouden tot het vergoeden van schade en is, voor zover het haar aangaat, de Opdrachtgever niet bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 49. Kleine voorwerpen (zoals bijvoorbeeld lusters, sta lampen, potten, enz.) moeten op voorhand transportwaardig in gesloten dozen zijn verpakt (behalve bij Full-Service). Indien dit niet het geval is, mogen verhuizers weigeren deze items te verhuizen of gebeurt het vervoer hiervan te allen tijde op eigen risico van Opdrachtgever.
 50. Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan nieuwe bepalingen overeenkomen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. Hierbij blijft artikel 3:42 BW geldig.
 51. Het verhuizen van items zwaarder dan 100kg geschiedt te allen tijde op eigen risico van de Opdrachtgever. Het verhuizen van dusdanig zware inboedel/vracht dient voor aanvang van de verhuizing schriftelijk gemeld te zijn bij de Opdrachtnemer De verhuizers staan te allen tijde volledig in hun recht deze items te weigeren. Het verhuizen van dergelijke items dient met minimaal 3 verhuizers te geschieden.
 52. Elektronische toestellen dienen in originele dozen verpakt te zijn. Indien dit niet het geval is, mogen de verhuizers weigeren deze te verhuizen of gebeurt het vervoer te allen tijde op eigen risico.
 53. Opdrachtgever dient items van natuursteen voorafgaand aan de verhuizing schriftelijk te melden bij de Opdrachtnemer. In deze berichtgeving dient vermeld te worden: de afmetingen, het gewicht en soort natuursteen. Wanneer er geen (volledige) communicatie over het betreffende item is gemaakt, geschiedt het vervoer hiervan te allen tijde op eigen risico van de Opdrachtgever. Items van natuursteen dienen te allen tijde transportwaardig in een op maat gemaakte bekisting vervoerd te worden.
 54. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het op de juiste manier borgen en loskoppelen van de wasmachine en trommel. In het geval dat dit niet gebeurd is, is de Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de wasmachine en/of woning en eventuele gevolgschade.
 55. Toepasselijk recht en rechtskeuze de Opdrachtnemer te Amsterdam. Op alle rechtsverhoudingen, waaronder aanbiedingen, offertes en overeenkomsten gesloten tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Van geschillen, daaronder begrepen geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, is bij uitsluiting de rechter te Amsterdam bevoegd kennis te nemen, tenzij regels van dwingend recht zich daartegen verzetten.
 56. De prijs- en tijdsindicatie die de Opdrachtnemer opgeeft is volledig gebaseerd op de informatie die de Opdrachtgever door middel van het aanvraagformulier verschaft. Door het accepteren van de prijs- en tijdsindicatie zijn deze Algemene Voorwaarden automatisch van kracht. Tevens is dit een toezegging voor de aanwezigheid van een bevoegde tijdens de verhuizing.
 57. Toevoegingen en/of wijzigingen kunnen enkel schriftelijk, voor aanvang van de verhuizing worden toegevoegd en dienen vooraf door de Opdrachtnemer schriftelijk bevestigd te worden. Indien de verhuissituatie/informatie afwijkt van de werkelijkheid vormt dit geen reden tot klacht noch schadevergoeding. De rekening dient in alle gevallen te worden voldaan.
 58. Matrassen (evenals de gehele inboedel, behalve bij Full-Service verhuizingen) dienen op voorhand ingepakt te zijn indien deze niet vies mogen worden. Indien dit niet het geval is geschiedt het vervoer hiervan te allen tijde op eigen risico.
 59. De Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit fouten in door de Opdrachtnemer gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door de Opdrachtnemer kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.
 60. De Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de aanplanting die belemmering van de verhuizing kan veroorzaken (hoge hagen, grote bomen, etc.) de Opdrachtnemer snoeit bomen noch hagen. Indien de aanplanting de verhuis situatie dusdanig belemmerd behoudt de Opdrachtnemer te allen tijde het recht om de verhuizing te verplaatsen en/of extra mankracht/materiaal in te schakelen. Eventuele wachttijden van de reeds aanwezige verhuizers worden in rekening gebracht De kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 61. Indien er een grote voor- of achtertuin of galerij aanwezig is dient u de Opdrachtnemer hiervan minimaal 4 werkdagen voor aanvang van de verhuizing van op de hoogte te stellen. Indien dit vertraging veroorzaakt zijn alle bijkomende kosten van het reeds aanwezige personeel en/of van de eventuele benodigde aanvullende diensten/materiaal altijd voor de rekening van de Opdrachtgever.
 62. Wij behouden het recht om, in uitzonderlijke omstandigheden, onze planning te wijzigen teneinde een vlot verloop te kennen. De Opdrachtnemer zal u bij wijzigingen van tevoren telefonisch op de hoogte brengen.
 63. Voor 9:00 uur, na 22:00 uur, op feestdagen en na 12 werkuren behouden wij ons recht de prijs van de werkuren met 100% te vermeerderen.
 64. Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde betalingstermijn betaalt zal Amsterdam Movers de vordering uit handen geven. Alle hieruit voortvloeiende kosten zullen voor rekening van de Opdrachtgever zijn en zijn als volgt:
  – Tot € 2.500,00 15% € 375,00
  – Over de volgende € 2.500,00 10% € 625,00
  – Over de volgende € 5.000,00 5% € 875,00
  – Over de volgende € 190.000,00 1% € 2.775,00
  – Over het meerdere 0,5% € 6.775,00
  – Met een minimum bedrag van € 40,00
  – Met een maximum bedrag van € 6775,00
 65. Wanneer er tijdens de verhuizing en/of de afrekening blijkt dat de Opdrachtgever en/of gemachtigde niet beschikt over voldoende financiële middelen om en/of weigert de volledige totaalsom van verhuizing te voldoen staat Opdrachtnemer volledig in zijn recht om (een deel) van de inboedel zich toe te eigenen ter onderpand van het totaalbedrag. Deze in beslagname valt onder het retentie recht en kan nimmer worden beschouwd als onrechtmatige toe-eigening. Met het accepteren van de prijs- en tijdsindicatie en deze Algemene Voorwaarden geeft de Opdrachtgever en/of gemachtigde automatisch toestemming voor de toe-eigening van goederen als zijnde onderpand indien bovenstaande situatie zich voordoet.
 66. Indien er na 6 maanden verstrijken van het betalingstermijn nog goederen van de verhuizing in het bezit zijn van Opdrachtnemer staat deze volledig in zijn recht om de goederen te verhandelen ten behoeve van (een deel) van de verschuldigde totaalsom te bekostigen.
 67. Als door onvoorziene omstandigheden het touw & blok, lift of enige ander materiaal niet geplaatst kan worden of andere diensten niet uitgevoerd kunnen worden, kan een andere lift en/of meer mankracht en/of materiaal opgeroepen worden met de bijhorende extra kosten. Tevens worden wachttijden van de reeds aanwezige verhuizers en materiaal in rekening gebracht.
 68. Enige vertraging kan optreden door het uitlopen van een (voorgaande) verhuizing, fileproblemen, slechte weersomstandigheden en incorrect opgegeven informatie (van de voorgaande/huidige/volgende Opdrachtgever) vormen geen reden tot klacht noch schadevergoeding. Tevens vormen eerder genoemde oorzaken een logische uitloop van de gegeven aanvangstijd.
 69. Er wordt verhuisd via de trap indien er geen andere mogelijkheid bestaat. de Opdrachtnemer is in alle gevallen vrijgesteld van alle aansprakelijkheid bij schade aan trapzalen en inboedel. Opdrachtnemer en haar werknemers kunnen inboedel via de trap maximaal verhuizen tot 5e verdieping. Indien de door Opdrachtgever opgeven etage(s) afwijkt van de werkelijkheid vormt dit geen reden tot klacht noch schadevergoeding.
 70. Wij behouden ons het recht om 20% meer van het totaal factuurbedrag aan te rekenen indien u de dag van de verhuizing niet betaalt.
 71. Nalatigheidsinteresten en gerechtskosten zullen op u verhaald worden bij weigering van betaling.
 72. Roest, oxidatie en waterschade door onder andere weersomstandigheden of andere uitwendige oorzaken vallen niet onder aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer .
 73. Wij werken steeds met 2 vakkundige verhuizers. Indien op uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever slechts 1 vakkundige verhuizer aanwezig is op een verhuizing dan valt elke geleden schade, veroorzaakt door onze man of derden aanwezig, niet onder de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer.
 74. Indien de Opdrachtgever beslist de verhuizing te annuleren dient dit minstens 7 dagen van te voren schriftelijk te worden gemeld en telefonisch te worden bevestigd, anders zijn wij genoodzaakt 100% van de minimale schatting van uw verhuizing in rekening te brengen met een minimum van € 150,-. Wanneer u als Opdrachtgever een aanvraag doet voor een verhuizing die binnen 7 dagen plaatsvindt kunt u nadat u ons aanbod heeft bevestigd niet meer annuleren zonder dat daar de annuleringskosten voor in rekening worden gebracht.
 75. Indien de Opdrachtgever de verhuizing 48 uur voor aanvang wenst te verplaatsen worden er verplaatsingskosten van € 150,- in rekening gebracht. 
 76. Bij problemen of klachten verzoeken wij u geen discussie aan te gaan met de verhuizers, maar direct het hoofdkantoor te contacteren via 020-2600024
 77. Verhuizers zijn nimmer bevoegd toezeggingen te doen. Er kunnen alleen toezeggingen door het management op kantoor worden gedaan, welke altijd schriftelijk worden bevestigd.
 78. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor wachttijden veroorzaakt door verkeerd geparkeerde voertuigen, zelfs indien de verkeersborden door de firma en/of de Opdrachtgever zijn aangevraagd. De kosten voor de wachttijd zijn altijd ten laste van de Opdrachtgever.
 79. Opdrachtnemer is verzekerd tot een bedrag van € 2.500.000,00 indien de richtlijnen uit deze Algemene Voorwaarden en richtlijnen uit de Algemene Voorwaarden van de verzekeraar volledig en correct zijn nageleefd door de Opdrachtgever zoals voorafgaand aan de verhuizing overeengekomen.
 80. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beschermen van alle vloerdelen en muren waar inboedel over en langs verhuisd dient te worden, dit geldt tevens voor de gehele doorgang van de inboedel op alle adressen die de Opdrachtnemer namens Opdrachtgever aandoet. Houten en stenen vloeren zijn fragiel en dienen door de Opdrachtgever afdoende beschermd te worden. Schade aan vloerdelen en muren zijn altijd op eigen risico van de Opdrachtgever.
 81. De Opdrachtnemer heeft door het aanvaarden van de overeenkomst van de opdracht een inspanningsverbintenis jegens de Opdrachtgever, er is nimmer sprake van een resultaatsverbintenis.
 82. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade jegens Opdrachtgever, indien deze schade is ontstaan ten gevolge van het verstrekken van onjuiste/onvolledige informatie en/of ondeugdelijke materialen door Opdrachtgever. Hieronder vallen tevens in slechte staat verkerende verhuisdozen.
 83. De Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever uit, tenzij deze bewijst dat schade is ontstaan ten gevolge van het niet, dan wel onjuist uitvoeren van de opdracht, veroorzaakt door de opzet en/of grove nalatigheid van de Opdrachtnemer .
 84. Wanneer de Opdrachtgever niet fysiek aanwezig kan zijn tijdens de verhuizing dient er vooraf een contactpersoon te zijn aangewezen. Deze dient de gehele verhuizing aanwezig te zijn en handelt namens Opdrachtgever en draagt alle verantwoordelijkheden die dit met zich mee brengt. Tevens heeft deze aangewezen persoon de betalingsverplichting om de verhuizing direct na voltooiing te voldoen.
 85. De Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens anderen dan Opdrachtgever, en wordt door Opdrachtgever gevrijwaard voor de financiële gevolgen van eventuele dergelijke aanspraken van derden.
 86. De Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en welke schade dan ook door bedrijfsstagnatie van Opdrachtgever.
 87. De eventuele aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is beperkt tot de omvang van het voor de uitvoering der opdracht overeengekomen honorarium, dan wel indien de verzekerde som waarvoor door opdrachtnemer een beroeps c. q. bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, lager is dan het voor de uitvoering der opdracht overeengekomen honorarium en/of het schadebedrag, de verzekerde som.
 88. De Opdrachtnemer kan nooit aansprakelijk gesteld worden uit hoofde van materiële of lichamelijke schade, aan of door de Opdrachtgever of aan of door zijn/haar helpers toegebracht aan wie dan ook, zelfs niet indien het schadegeval voordoet ter gelegenheid van de samenwerking tussen een aangestelde van de Opdrachtnemer  en de Opdrachtgever en/of zijn/haar helper(s).
 89. Schade aan planten, schilderijen, aquariums, waterbedden, dieren en trapzalen blijft steeds van de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer uitgesloten.
 90. Er mag niet meer dan 20% breekbare materialen vervoerd worden per wagen.
 91. Gewone mechanische, elektrische en elektronische ontregelingen zonder uitwendige oorzaak zijn uitgesloten van de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer.
 92. De verhuizers behouden altijd het recht om pauze te nemen gedurende de verhuizing. Deze pauze wordt niet in rekening gebracht.
 93. De Opdrachtnemer behoudt te allen tijde het recht om het vervoer van potten aarde/planten, of items waarvan de verhuizers het veilig transport niet kunnen garanderen en dieren te weigeren of geschiedt het vervoer hiervan op eigen risico van de Opdrachtgever. Dit geldt tevens voor items die hygiënisch gezien onverantwoordelijk zijn voor de Opdrachtnemer en haar werknemers.
 94. Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde betalingstermijn betaalt staat het Opdrachtnemer vrij om boetepercentage in rekening te brengen. Deze bijkomende kosten staan vast en zijn in de onderstaande tabel weergegeven.
  Boetepercentages worden in rekening gebracht na verlopen betalingstermijn
  0-2 weken: herinnering + waarschuwing
  2-4 weken: herinnering + waarschuwing
  4-6 weken: herinnering + waarschuwing
  6-8 weken: 15%
  8+ weken: na 8 weken wordt het boetepercentage tweewekelijks met 5% verhoogd.
 95. Alle (de)montage werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door onze Handyman tenzij expliciet anders vermeld door Opdrachtnemer. De kosten van een Handyman bedragen €35,- exclusief btw per uur. Voor- en terugrijtijden zijn van toepassing.
  Indien Opdrachtgever niet voor aanvang van de verhuizing heeft aangegeven dat er (de)montagewerkzaamheden moeten worden verricht zijn eventuele wachttijden van het reeds aanwezige personeel en/of gehuurde materiaal voor rekening van de Opdrachtgever.
 96. Inboedel en/of meubelstukken die ouder dan 10 jaar zijn en/of aangemerkt worden als zijnde antiek of indien de afschrijvingstermijn is gepasseerd vallen buiten de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer. De integriteit en stevigheid van dergelijke inboedel kan niet gewaarborgd worden.
 97. Indien de Opdrachtnemer akkoord geeft over een betaling op factuur, waarbij voorafgaand aan de verhuizing is voldaan aan de eisen hiervoor zoals vermeld in deze Algemene Voorwaarden, is het de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om vóór dat de opdracht van start gaat de juiste en definitieve informatie te verschaffen welke voor de administratie van de Opdrachtgever op de factuur vermeld dient te worden. Wanneer deze informatie niet tijdig wordt verschaft is Opdrachtnemer niet gehouden aan wijzigingen van de informatie op de factuur en is de betaalverplichting te allen tijden van toepassing.
 98. De minimale hoogte van de wagens van Opdrachtnemer is 3.20 meter. Gezien Opdrachtnemer haar inschatting op afstand maakt is het de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om door te geven wanneer er een doorgang is welke een hoogte van minder dan 3 meter en 20 centimeter heeft. Wanneer de maximale doorrijhoogte complicaties oplevert bij niet gecommuniceerde doorgangen, denk hierbij aan poorten, bruggen, garages en alle andere vormen van beperkte doorrijhoogte, is de Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige vertraging en aanverwante kosten.
 99. In het geval van schade waarbij de voorwaarden van de Opdrachtnemer zijn nageleefd is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor het aanleveren van aankoopbonnen om in aanmerking te komen voor een financiële vergoeding. Aan de hand van de aankoopbonnen kan de dagwaarde bepaald worden. De dagwaarde is leidend met betrekking tot de waardebepaling. Uitkering is niet mogelijk zonder het overhandigen aankoopbonnen.
 100. Opdrachtgevers kunnen niet per factuur betalen wanneer het hoofdkantoor in het buitenland gevestigd is. Wanneer de verhuizing voltooid is zal de betaling plaatsvinden, dat kan per pin of contant. De betaling geschiedt direct na de verhuizing. De Opdrachtgever is verplicht een bevoegd persoon aanwezig te laten zijn aan het eind van de verhuizing om de betaling uit te voeren.
 101. Indien er onder de inboedel gehuurde objecten vallen aanvaard de Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade aan het gehuurde object. Gehuurde objecten komen met een servicecontract waarin een verhuizing van het object is meegenomen. Indien de Opdrachtgever Student Verhuis Service B.V. en/of haar werknemers verzoekt het gehuurde object te verhuizen gebeurd dit expliciet op eigen risico van de Opdrachtgever.
 102. Indien de stroomvoorziening op de verhuis locatie verouderd is dient de Opdrachtgever dit voorafgaand aan de verhuizing te vermelden zodat de Opdrachtnemer een benzine lift kan inschakelen in plaats van de elektrische verhuislift die standaard ingezet wordt. Indien er geen stroomvoorziening aanwezig is of deze is moeilijk te bereiken, dan is het de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om voorafgaand aan de verhuizing dit bij de Opdrachtnemer te vermelden. Indien de Opdrachtgever nalaat tijdig aan de Opdrachtnemer door te geven dat één van de bovenstaande scenario´s van toepassing is zullen alle voortvloeiende kosten voor de rekening van de Opdrachtgever zijn.
 103. Indien de stroomvoorziening op de verhuis locatie verouderd is dient de Opdrachtgever dit voorafgaand aan de verhuizing te vermelden zodat de Opdrachtnemer een benzine lift kan inschakelen in plaats van de elektrische verhuislift die standaard ingezet wordt. Indien er geen stroomvoorziening aanwezig is of deze is moeilijk te bereiken, dan is het de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om voorafgaand aan de verhuizing dit bij de Opdrachtnemer te vermelden. Indien de Opdrachtgever nalaat tijdig aan de Opdrachtnemer door te geven dat één van de bovenstaande scenario´s van toepassing is zullen alle voortvloeiende kosten voor de rekening van de Opdrachtgever zijn.
 104. De Opdrachtgever is verplicht huisdieren van te voren te vermelden. Alle voortvloeiende kosten vanwege het niet vermelden van huisdieren zijn voor de rekening van de Opdrachtgever.
 105. Indien de Opdrachtgever de verhuizing zakelijk aanvraagt en het bedrijf gevestigd/geregistreerd is in het buitenland is het niet mogelijk om de verhuizing geheel achteraf per factuur te laten geschieden. De (maximale) schatting van de verhuizing dient 72 uur voorafgaand aan de verhuizing te zijn voldaan, na afloop zal het restant worden teruggestort of het nog openstaand bedrag worden gefactureerd. Indien er is gekozen voor een Vaste Aanneemsom dient deze 72 uur voorafgaand aan de verhuizing volledig aanbetaald te worden.
 106. Indien een van de adressen welke Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever aandoet een monumentaal pand betreft dient dit expliciet schriftelijk worden aangegeven aan de Opdrachtnemer. Wanneer de Opdrachtnemer niet is geïnformeerd is zij bij voorbaat gevrijwaard van alle eventuele schades welke mogelijk zouden kunnen worden toegebracht aan het pand door de verhuiswerkzaamheden. Hieronder vallen alle werkzaamheden welke logischerwijs tot het in- of uithuizen van de inboedel voor de Opdrachtgever behoort. Aangezien het herstel van een monumentaal pand aan veel hogere eisen moet voldoen staat het de Opdrachtnemer vrij om maatregelen te nemen welke zij noodzakelijk acht om de verhuiswerkzaamheden zo veilig mogelijk en zonder toebrengen van schades te voldoen.
 107. Wanneer de Opdrachtgever een Full Service verhuizing aanvraagt bestaat de aangeboden prijs- en tijdsindicatie uit 2 delen, een inpak gedeelte en een verhuis gedeelte. Hierbij worden 2 individuele prijs en tijdsindicaties aangeboden met elk een eigen eindbedrag. Indien de Opdrachtgever Full Service heeft aangevraagd, maar de Opdrachtnemer nalaat een 2-delige inschatting te sturen, valt de opdracht automatisch onder de noemer reguliere verhuizing en geen Full Service verhuizing. Als gevolg hiervan ligt de verantwoordelijkheid voor het transportwaardig verpakken van de inboedel bij de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het nalaten van het verzenden van het Full Service gedeelte. De Opdrachtgever dient aan te kaarten dat het inpak gedeelte van de Full Service verhuizing niet vermeld staat op de prijs en tijdsindicatie zodat de Opdrachtnemer deze alsnog kan toevoegen.
 108. Wij verhuizen piano’s/vleugels enkel van de begane grond naar de begane grond. Er mogen geen trappen/treden aanwezig zijn. Wij hebben noch de middelen noch de expertise om een dergelijk item van/naar een hoger gelegen verdieping te verhuizen. Na de verhuizing dient een piano opnieuw gestemd te worden. De verhuizing geschiedt ten alle tijden onder het eigen risico.
 109. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het transportwaardig verpakken en beschermen van inboedel tegen kras- en stootschade. Gevoelige delen van inboedel zoals grote vlakken, randen en punten dienen voorafgaand aan de verhuizing te worden beschermd. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan vracht of pand wanneer de vracht van de Opdrachtgever niet transportwaardig is aangeboden. Ter illustratie;

Vracht niet transportwaardig verpakt:

AM-kameruitgepakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vracht transportwaardig verpakt:

 

AM-kameringepakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij bestelling van uw verhuizing gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden zoals hierboven vermeld.

Vraag nu binnen 2 minuten een offerte voor uw verhuizing aan!Klik Hier!
+